Vai menu di sezione

Skupni podatki o upravni dejavnosti

Applicabilità

Obvezno objavljanje, obravnavano v tem poglavju, je bilo ukinjeno z zakonodajnim odlokom št. 97/2016; pred tem se predpis in z njim povezana obvezna objava nista izvajala v krajevni zakonodaji v skladu s 1. alinejo 1. člena deželnega zakona št. 10/2014

Riferimenti normativi
Art. 24, co.1, d.lgs. n. 33/2013 abrogato dal d.lgs. n. 97/2016
Contenuto dell'obbligo

Podatki o upravni dejavnosti, zbrani po sektorjih, po pristojnostih organov in uradov ter po vrsti postopkov

torna all'inizio del contenuto
Pagina pubblicata - Ultima modifica:

Valuta questo sito

back to top