Vai menu di sezione

"Osnovni" dostop do podatkov, dokumentov in informacij, za katere velja obvezna objava

Riferimenti normativi
Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

Contenuto dell'obbligo

Ime odgovorne osebe za preprečevanje korupcije in preglednost, ki ji je bila predložena prošnja za dostop, in način uveljavljanja te pravice z navedbo telefonskih številk in uradnih naslovov e-pošte, imenom namestnika, pristojnega v primeru, da odgovorni ne bi odgovoril pravočasno ali ne bi odgovoril, z navedbo telefonskih številk in uradnih naslovov e-pošte. 

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top