Vai menu di sezione

Izredni posegi in posegi v izrednih razmerah

Applicabilità

Ker gre za ukrepe, ki presegajo pristojnosti Dolinskih skupnosti, za le-te ne velja obvezna objava, obravnavana pod poglavjem "Izredni in nujni ukrepi".

Riferimenti normativi
Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

Contenuto dell'obbligo
  • Sprejeti ukrepi, povezani izrednimi in nujnimi ukrepi, ki odstopajo od veljavne zakonodaje z navedbo predpisov, od katerih odstopajo, in vzroka odstopanja ter morebitnih drugih upravnih ali pravnih aktov
  • Morebitni roki za izvajanje pooblastil za sprejem izrednih ukrepov
  • Predvideni stroški posegov in dejanski stroški v breme javnih oblasti
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top