Vai menu di sezione

Neodvisni ocenjevalni organi, ocenjevalne skupine oziroma drugi organi s sorodnimi funkcijami

Applicabilità

V sklopu krajevnih predpisov se načela obveznega objavljanja, opredeljena v 2. in 3. točki, ne izvaja.

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art.31, d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo
  1. Drugi akti neodvisnih ocenjevalnih organov, ocenjevalnih skupin oziroma drugih organov s sorodnimi funkcijami; morebitne osebne podatke je treba navesti v anonimni obliki.
  2. Dokument Neodvisnega ocenjevalnega organa s potrditvijo Poročila o učinkovitosti (točka c 4. alineje 14. člena) zak. odl. št. 150/2009
  3. Poročilo OIV o delovanju Sistema za ocenjevanje, preglednost in integriteto notranje kontrole (točka a 4. alineje 14. člena) zak. odl. št. 150/2009)
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top