Vai menu di sezione

Podatki o hčerinskih družbah

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013
Contenuto dell'obbligo

Seznam družb, pri katerih ima javna oblast deleže (vključno z manjšinskimi lastniškimi deleži) z navedbo deleža, funkcij in dejavnosti, ki jih te družbe izvajajo za javne oblasti, z izjemo družb, pri katerih ima javna oblast deleže, a katerih delnice kotirajo na reguliranih trgih v Italiji ali drugih državah EU, in njihovih nadzorovanih družb.

Za vsako družbo se navede:

  • ime
  • delež morebitne soudeležbe javne oblasti
  • trajanje pooblastila
  • skupni znesek v breme proračuna javne uprave na leto
  • število predstavnikov javne uprave v upravnih organih in prejemki vsakega izmed njih
  • proračunskih rezultat zadnjih treh poslovnih let
  • pristojnosti in skupni prihodki vodje ustanove
  • izjava, ki potrjuje, da ni nobenega razloga, ki bi preprečeval poveritev nalog vodji ustanove (glej povezavo na spletni strani ustanove)
  • letna izjava, ki potrjuje, da imenovana oseba ni neskladna z izvajanjem funkcije vodje ustanove (glej povezavo na spletni strani ustanove)
  • povezava do uradnih spletnih strani nadzorovanih javnih ustanov, kjer so objavljeni podatki o članih političnih organov in nosilcih vodilnih funkcij, sodelavcih in svetovalcih.
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top