Vai menu di sezione

Ukrepi

Applicabilità

Za izpolnjevanje obveznosti, opredeljenih v 1. in 2. točki, je pristojna občina / skupnost.

Obveznost, opredeljeno v 3. točki, je v pristojnosti nadzorovanih družb.

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 22, d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm.
Art. 20 del d.lgs. n. 39/2013
Art. 19, co. 7 del d.lgs. 175/2016
Contenuto dell'obbligo
  1. Ukrepi v zvezi z ustanovitvijo družb z udeležbo javnega kapitala, nakupom deležev že obstoječih družb, upravljanje z javnim deležem, odstop deležev družb, kotiranje družb pod javnim nadzorom na reguliranih trgih in občasna racionalizacija javnih deležev, kot določa zakonodajni odlok, sprejet na osnovi 18. člena zakona z dne 7. avgusta 2015 št. 124/2015 ( 20. čl. zak. odl. 175/2016)
  2. Ukrepi, s katerimi javne uprave, soudeležene v družbah, določajo specifične letne ali večletne cilje v zvezi s stroški za obratovanje nadzorovanih podjetij, vključno s stroški za osebje.
  3. Ukrepi, s katerimi družbe pod javnim nadzorom zagotavljajo doseganje specifičnih letnih ali večletnih ciljev v zvezi z obratovalnimi stroški.
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top