Vai menu di sezione

Okoljske informacije

Riferimenti normativi
Art. 40, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Okoljske informacije, s katerimi javne oblasti razpolagajo z namenom izvajanja svojih institucionalnih dejavnosti:

  1. Stanje okoljskih elementov: zraka, atmosfere, vode, tal, prostora, naravne dediščine vključno z mokrišči, obalnimi in morskimi predeli, biotsko raznolikostjo in elementi, ki jo sestavljajo, vključno z gensko spremenjenimi organizmi, ter interakcije med temi elementi.
  2. Dejavniki, kot so: snovi, energija, hrup, sevanje in odpadki (vključno z radioaktivnimi), odpadne vode in plini ter drugi izpusti v okolje, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na okoljske elemente.
  3. Upravni in drugi ukrepi, vključno s politikami, zakonskimi ukrepi, načrti, programi, okoljski sporazumi in vsi drugi akti (upravnega ali drugačnega značaja), ki vplivajo ali bi lahko vplivali na okoljske elemente in faktorje, ter analiza stroškov in koristi ter druge ekonomske analize in hipoteze, ki so prispevale k oblikovanju teh ukrepov.
  4. Ukrepi ali aktivnosti, katerih cilj je zaščita zgoraj omenjenih elementov, ter analiza stroškov in koristi ter druge ekonomske analize in hipoteze, ki so prispevale k oblikovanju teh ukrepov.
  5. Poročila o izvajanju okoljske zakonodaje
  6. Zdravstveno stanje in varnost ljudi vključno s kontaminacijo prehranjevalne verige, življenjskimi razmerami za ljudi, prostor, kulturne znamenitosti in kraji, ki so pod vplivom okoljskih elementov oziroma pod vplivom katerega koli dejavnika prek okoljskih elementov.
  7. Poročilo o stanju okolja, ki ga sestavlja Ministrstvo za okolje in zaščito prostora
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top