Vai menu di sezione

Nosilci vodstvenih funkcij (direktorji nižje stopnje)

Riferimenti normativi
art.14 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Art. 20, co.3, d.lgs. n. 39/2013
Contenuto dell'obbligo

Za vsakega nosilca vodstvenih upravnih in vodilnih funkcij (ki se razlikujejo od občinskega ali skupnostnega tajnika in/ali generalnega direktorja):

 • Akt za dodelitev naročila s podatki o trajanju
 • Življenjepis, sestavljen v veljavnem evropskem formatu
 • Kakršna koli plačila, vezana na sprejetje naročila (z navedbo morebitnih spremenljivih elementov, npr. vezanih na oceno rezultatov)
 • Stroški službenih potovanj in misij, plačanih z javnimi sredstvi
 • Podatki o sprejetju drugih funkcij pri javnih ali zasebnih ustanovah ter nadomestila, izplačana na osnovi izvajanja teh funkcij
 • Druga morebitna naročila, plačana z javnimi sredstvi, in znesek plačil
 • Izjava o stvarnih pravicah za nepremičnine in premičnine, vpisane v javne registre, lastništvu podjetij, delnic, deležev lastništva podjetij, izvajanju funkcije upravitelja ali vodje podjetja z navedbo besed »prisegam, da je izjava resnična« [za izvajalca naročila, neločenega zakonca in sorodnike do drugega dednega reda, v kolikor se le-ti strinjajo (v primeru, da le-ti ne soglašajo z navedbo podatkov, je treba to omeniti) v trenutku sprejetja naročila] samo za enote z več kot 15.000 prebivalci
 • Kopija zadnje prijave davkov, za katere se zaračuna davek na dohodke fizičnih oseb [za izvajalca naročila, neločenega zakonca in sorodnike do drugega dednega reda, v kolikor se le-ti strinjajo (v primeru, da le-ti ne soglašajo z navedbo podatkov, je treba to omeniti)] (Soudeleženci ali uprava naj z ustreznimi ukrepi poskrbijo za omejevanje objavljanja občutljivih podatkov) samo za enote z več kot 15.000 prebivalci
 • Potrdila o spremembah premoženjskega stanja v teku prejšnjega leta in kopija davčne prijave [za izvajalca naročila, neločenega zakonca in sorodnike do druge stopnje, v kolikor se le-ti strinjajo (v primeru, da le-ti ne soglašajo z navedbo podatkov, je treba to omeniti) v trenutku sprejetja naročila] samo za enote z več kot 15.000 prebivalci
 • Izjava, ki potrjuje, da imenovana oseba ni neskladna oz. da ni razlogov, ki bi preprečevali poveritev naročila (z izjemo organizacijskih položajev z upravljavskimi funkcijami)
 • Skupni znesek prejetih plačil v breme javne blagajne (z izjemo organizacijskih položajev z upravljavskimi funkcijami)

V skladu z določili ANAC (odlok št. 382 z dne 12. aprila 2017) ni več obvezno objavljati naslednjih podatkov:

 • Kakršna koli plačila, vezana na prevzem dolžnosti (z navedbo morebitnih spremenljivih elementov, npr. vezanih na oceno rezultatov)
 • Stroški službenih potovanj in misij, plačanih z javnimi sredstvi
 • Izjava o stvarnih pravicah za nepremičnine in premičnine, vpisane v javne registre, lastništvu podjetij, delnic, deležev v lastništvu podjetij, izvajanju funkcije upravitelja ali vodje podjetja z navedbo besed »prisegam, da je izjava resnična« [za izvajalca naročila, neločenega zakonca in sorodnike do druge stopnje, v kolikor se le-ti strinjajo (v primeru, da le-ti ne soglašajo z navedbo podatkov, je treba to omeniti) v trenutku prevzema dolžnosti]
 • Kopija zadnje prijave davkov, za katere se zaračuna davek na dohodke fizičnih oseb [za izvajalca naročila, neločenega zakonca in sorodnike do drugega dednega reda, v kolikor se le-ti strinjajo (v primeru, da le-ti ne soglašajo z navedbo podatkov, je treba to omeniti) v trenutku prevzema dolžnosti] (Soudeleženci ali uprava naj z ustreznimi ukrepi poskrbijo za omejevanje občutljivih podatkov).
 • Izjava o spremembah finančnega položaja v teku prejšnjega leta in kopija davčne prijave [za izvajalca naloge, neločenega zakonca in sorodnike do druge stopnje, v kolikor se le-ti strinjajo (v primeru, da le-ti ne soglašajo z navedbo podatkov, je treba to omeniti)]
Elenco di Nosilci vodstvenih funkcij (direktorji nižje stopnje)
Nominativo Qualifica Data di pubblicazione
Della Vedova Fulvio
Ultima modifica:
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top