Vai menu di sezione

Koncesije

Riferimenti normativi
Ai sensi del d. lgs. n.33/2013

Contenuto dell'obbligo

Akti, ki opredeljujejo kriterije in postopke, ki jih morajo javne oblasti upoštevati pri dodeljevanju subvencij, denarnih pomoči in podpor ter vseh vrst finančnih ugodnosti osebam ter javnim in zasebnim ustanovam.

Namesto posameznih aktov je mogoče objaviti tudi seznam v obliki razpredelnice v odprtem formatu, ki naj vsebuje:

  • ime in davčne podatke prejemnika
  • znesek
  • predpis oziroma razlog, ki utemeljuje dodelitev
  • strukturo, vodjo ali uslužbenca, pristojnega za upravni postopek
  • postopek, na katerem je temeljila izbira prejemnika
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top