Vai menu di sezione

Union

Julijska MTU

  • 1. januarja 2017 so pokrajine v Furlaniji - Julijski krajini prešle v likvidacijo, 31. oktobra 2017 pa so jih dokončno ukinili. Deželni zakon z dne 12. decembra 2014 št. 26 s poznejšimi spremembami in dopolnitvami je sprožil postopek reformiranja deželnega sistema, ki določa ukinitev pokrajin in istočasno ustanovitev medobčinskih teritorialnih unij občin (MTU). Julijska MTU pokriva območje tržaške pokrajine. Površina Julijske MTU je 212,5 kvadratnega kilometra in ima 232.601 prebivalcev, med katerimi so tudi predstavniki slovenske manjšine.

Upravni organi

  • Upravni organi Julijske MTU so: konferenca županov, predsednik medobčinski odbori in predsedniški urad.

Comitato Unico di Garanzia dell'Uti Giuliana

  • Il CUG  dell' UTI Giuliana è sciolto  dal 1° aprile 2020 per effetto della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)

    A decorrere dal  1° aprile è stato nominato Commissario Straordinario il dott. Paolo Viola con il compito di liquidare l'UTI Giuliana ed avviare il nuovo Ente denominato EDR (Ente di Decentramento Regionale).

Revidiranje izkazov

  • Revizor je organ, pristojen za revizijo knjigovodstva

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top